Shopping Cart

No products in the cart.

Sjövärnskårens policy för personuppgifter

Dina medlemsuppgifter är grunden för bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Sjövärnsposten samt administrera utbildningar och aktiviteter som du anmält dig till eller deltagit i.

Genom ditt medlemskap accepterar du att Sjövärnskåren sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer. www.datainspektionen.se

Vilka personuppgifter som behandlas

Sjövärnskåren hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är medlem i en lokal kår och därmed direktansluten i riksförbundet. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa din identitet.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, för att du ska få medlemstidningen Sjövärnsposten och för att förse dig med information kopplat till ditt medlemskap.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag för marknadsföringsändamål.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

Ytterligare behandling om du anmäler dig till och/eller deltar på utbildningar, konferenser eller aktiviteter

Om du anmäler dig till och/eller deltar i en kurs eller aktivitet som Sjövärnskåren eller annan organisation med utbildningsbidrag för Sjövärnskårens medlemmar och befattningar har, spar vi de personuppgifter samt uppgifter om du genomfört kursen etc som krävs för att administrera din utbildningshistorik och planering. I samband med kursen/aktiviteten skickar vi de personuppgifter som krävs för att administrera ditt deltagande till kursansvariga personer samt stödjande myndigheter.

Kursresultat redovisas också för deltagare med avtal i Försvarsmakten eller den civila krisberedskapen till berörd myndighet.

Personuppgifter om dig som har ett avtal i Försvarsmakten eller den civila krisberedskapen

Om ditt medlemskap också innebär att du har ett avtal med någon av Sjövärnskårens samverkande myndigheter, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och din utbildningshistorik användas av berörd myndighet vid utbildning, övning eller skarp insats.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemsregister. Eftersom Sjövärnskåren jobbar med utbildning för befattningar i totalförsvaret samt att medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik – även om ditt medlemskap upphör. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Om du begär att bli raderad så gör vi det men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, CV och utbildningshistorik.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål.

Du som medlem har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på de uppgifter som finns om dig i registret.
Begäran om information samt begäran om rättelse av felaktiga uppgifter görs via e-post hos den lokala sjövärnskår du är medlem i.

Via vår hemsida under rubriken medlemskap och redan medlem kan du logga in för att se din profil. Där kan du uppdatera din adress, e-postadress och telefonnummer om det skulle vara felaktigt.

Sjövärnskåren förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy genom att publicera policyn på vår webbplats.