Shopping Cart

No products in the cart.

Om oss

Sjövärnskåren (SVK) är en frivillig försvarsorganisation med uppgifter kopplade mot totalförsvaret. Vi är en efterfrågad organisation av såväl Försvarsmakten (FM) som civila myndigheter och organisationer för att bistå med marint välutbildad personal samt med materiella resurser där ett behov och möjligheter finns, främst inom den maritima sfären. Vår ungdomsutbildning är en del i utvecklingen till en anställning i FM och vi har ett omfattande nationellt och internationellt kontaktnät.

Våra ålagda uppgifter är:

 1. Rekrytera befattningar till Hemvärnet
 2. Rekrytera frivilliginstruktörer
 3. Bedriva ungdomsverksamhet
 4. Bidra till den civila krisberedskapen

Vår värdegrund

Sjövärnskårens värdegrund består av fyra olika hörnstenar:

 • Ansvar
 • Kamratskap
 • Sjömanskap
 • Miljömedvetenhet

Samtlig personal i SVK ska känna sig välkomna och behandlas utifrån de etiska reglerna. SVK ska härvid ses som en organisation där alla passar in. Det innebär att:

 • SVK etiska regler ska vara kända och följas
 • Kamratskap och omhändertagande ska sättas i högsätet
 • Ansträngningar ska göras för att få en sammansättning av elever som speglar samhället
 • Etik och moral ska göras till föremål för utbildning, främst avseende ledarskap
 • Förberedelser ska göras för att möta behov hos elever som har annan etnisk bakgrund
 • Jämställdhet ska vara en självklarhet