Shopping Cart

No products in the cart.

Lediga tjänster

Nu söker vi Kurschefer och instruktörer till Sjövärnskårens sommarskolor 2024

Ansökan öppnas planerat till 1 december. 

Kvalifikationer

 • Du ska vara medlem i en lokal kår, och vara registrerad i medlemsregistret.
 • Du är frivilliginstruktör, yrkesofficer, reservofficer, f.d. yrkesofficer/reservofficer, f.d. värnpliktig officer, hemvärnsbefäl eller annan bedömt lämplig individ med instruktörskompetens.
 • Du har tillräckligt god kondition för att genomföra tjänstgöringen.
 • Du är simkunnig minst 200 meter.
 • Du har giltiga militära nautiska- och/eller maskintekniska behörigheter (för vissa befattningar)
 • Du har intyg om genomgången hälsoundersökning för sjöplacerad personal alt. läkarintyget för sjöfolk som inte äldre än två år (för vissa befattningar)

Meriterande

 • Goda vitsord från sommarskola och/eller Sjövärnskår.

Behörigheter och intyg

Det åligger den enskilde själv att på egen bekostnad och genom egen försorg säkerställa och införskaffa de eventuella behörigheter och hälsointyg som krävs för tjänstgöringen.

Vid skolstart måste du ha ett utdrag ur polisens belastningsregister som inte är äldre än 1 år.

Om du ämnar söka ersättning för förlorad arbetsinkomst (SGI) måste du vid skolans start ha ett giltigt SGI-intyg (ej äldre än ett år) från Försäkringskassan.

Ersättning och förmåner

Instruktörer erhåller ett arvode om 1702 kr/dag. Du får också en fri resa mellan hemmet och utbildningsplatsen, fri kost samt fritt boende vid skolan (dessa förmåner, utom boendet, betraktas som löneförmåner och kommer att förmånsbeskattas).

Om du tagit ledigt från ditt ordinarie arbete (semester, kompensationsledigt eller tjänstledigt utan lön) för att tjänstgöra som instruktör, kan ersättning för förlorad arbetsinkomst erhållas (maximalt upp till 1295 kr/dag).

Ansökan

Ansökan sker via länk nedan. Uttagsarbetet sker löpande av skolcheferna. Besked om ev. tjänstgöring ges av resp. skolchef prel. senast eso.

Ta del av nedan information kring tjänstgöringen.

Har ni mer undringar, mail kansliet på kansli@sjovarnskåren.se 

Instruktörer är underställda skolchef och kurschef. Instruktörer tar hand om elevers vardag under kursen.

Nedan följer exempel på uppgifter som tillfaller instruktörer:

 • Instruktören ansvarar för planering av från kurschefen tilldelade lektioner eller moment.
 • Instruktören ska kunna vara ansvarig för lektioners eller moments genomförande.
 • Instruktören ska vara kurschefen behjälplig med att skapa en god inlärningsmiljö för eleverna i linje med Sjövärnskårens utbildningsbestämmelser, värdegrund och riktlinjer.
 • Instruktören ska vara skolchefen behjälplig med att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö för instruktörer och assisterande instruktörer i eget kurslag samt skolan överlag.
 • Instruktören ska där det så behövs skriva avvikelser på materiel eller elever. Dessa avvikelser ska skrivas enligt Sjövärnskårens fastställda dokument och riktlinjer.
 • Instruktören ska vara kurschefen behjälplig med att ge assisterande instruktörer den guidning och det stöd dom behöver för att arbeta i kurslaget.
 • Instruktören ansvarar för att inneha rätt behörigheter och dokument för sin roll på skolan.
 • Information om vilka behörigheter och dokument som behövs tillhandahålls av skolchefen eller kurschefen. Dessa behörigheter och dokument ska tas med till skolan i fysisk form.
 • Beroende på skola och kurs kan tilläggsuppgifter så som ansvar för materiel eller fartyg förekomma. Detta sker i dialog med kurschef alt. skolchefen för respektive skola. Vissa av dessa uppgifter (t.ex. fartygschef eller annan befattning på fartyg) kan innebära tid för utbildning innan skolans start. Vanligtvis under en helg. Under denna tid utgår vanligtvis inte instruktörsarvode. Däremot står Sjövärnskåren för resor, mat och logi.

Kurschef är underställd skolchef och tar hand om instruktörer och elevers vardag före, under och efter kursen.

Kurschef tilldelas fler tjänstedagar än instruktörer och assisterande instruktörer. Att vara kurschef innebär ett utökat ansvar och fler uppgifter än instruktörer och assisterande instruktörer. Kurschefen förväntas lösa vissa uppgifter innan skolans start samt eventuellt efter skolans slut.

Kurschef erhåller uppgift, resurser och befogenheter for att planera, genomföra och avsluta angiven kurs. Dessa uppgifter innebär bland annat att:

 • Kurschefen ansvarar för planeringen av egen kurs i samråd med skolchefen.
 • Kurschefen ansvarar för att upprätta schema för egen kurs i samråd med skolchefen innan skolans start.
 • Kurschefen ansvarar för att inneha rätt behörigheter och dokument för sin roll på skolan. Information om vilka behörigheter och dokument som behövs tillhandahålls av skolchefen. Dessa behörigheter och dokument ska tas med till skolan i fysisk form.
 • Kurschefen ansvarar för att i samråd med skolledning för respektive skola beställa materiel till egen kurs innan skolans start samt för att vårda och återställa denna efter skolans slut.
 • Kurschefen tar kontakt med instruktörer och assisterande instruktörer i sitt kurslag innan skolans start.
 • Kurschefen ska, tillsammans med sitt kurslag skapa en god inlärningsmiljö till eleverna i linje med Sjövärnskårens utbildningsbestämmelser, värdegrund och riktlinjer.
 • Kurschefen ska vara skolchefen behjälplig med att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö för instruktörer och assisterande instruktörer i eget kurslag samt skolan överlag.
 • Kurschefen ansvarar för att eventuella avvikelser på materiel eller elever och personal hanteras på rätt sätt. Dessa avvikelser ska genomföras och skrivas enligt Sjövärnskårens fastställda dokument och riktlinjer.
 • Kurschefen ansvarar för utvärderande samtal med elever i egen kurs innan skolans slut.
 • Kurschefen ska vara skolchefen behjälplig vid hantering av elev som av någon anledning ska lämna skolan innan skolans slut.
 • Kurschefen ansvarar, tillsammans med skolchefen för att assisterande instruktörer får den guidning och det stöd dom behöver för att arbeta i kurslaget.
 • Beroende på skola och kurs kan tilläggsuppgifter så som ansvar för materiel eller fartyg förekomma. Detta sker via dialog med skolchef för respektive skola. Vissa av dessa uppgifter (t.ex. fartygschef eller annan befattning på fartyg) kan innebära tid för utbildning innan skolans start. Vanligtvis under en helg. Under denna tid utgår vanligtvis inte instruktörsarvode. Däremot står Sjövärnskåren för resor, mat och logi.
 • Kurschef ansvarar for utvärdering och rapportering av egen kurs.
Ansökningsformulär Kurschef/ Instruktör sommarskola 2024

Nu söker vi assistenter till Sjövärnskårens sommarskolor 2024

Ansökan öppnas planerat till 1 december. 

Kvalifikationer

 • Du ska vara medlem i en lokal kår, och vara registrerad i medlemsregistret.
 • Du har genomgått Sjövärnskårens ledarkurs (LK) eller Uppsamlingskurs (UK)
 • Praktikkurs (PK) med godkänt resultat alternativt så är du värnpliktig eller anställd soldat eller sjöman utan tidigare erfarenhet av tjänstgöring vid sommarskolorna.
 • Du har tillräckligt god kondition för att genomföra tjänstgöringen.
 • Du är simkunnig minst 200 meter.
 • Du har giltiga militära nautiska- och/eller maskintekniska behörigheter (för vissa befattningar)
 • Du har intyg om genomgången hälsoundersökning för sjöplacerad personal alt. läkarintyget för sjöfolk som inte äldre än två år (för vissa befattningar)

Meriterande

 • Goda vitsord från sommarskola och/eller Sjövärnskår.

Behörigheter och intyg

Du måste själv på egen bekostnad och genom egen försorg säkerställa och införskaffa de eventuella behörigheter och hälsointyg som krävs för tjänstgöringen.

Vid skolstart måste du ha ett utdrag ur polisens belastningsregister som inte är äldre än 1 år.

Om du ämnar söka ersättning för förlorad arbetsinkomst (SGI) måste du vid skolans start ha ett giltigt SGI-intyg (ej äldre än ett år) från Försäkringskassan.

Ersättning och förmåner

Assistent kan välja alternativ 1 eller alternativ 2. Det går inta att kombinera dessa alternativ.

Alternativ 1: Veckokursarvode (inkl. tid för förberedelser och efterarbete)
700 kr per dygn

Alternativ 2:  Dagarvode/ersättning för förlorad inkomst utbetalas enligt SGI-intyg från Försäkringskassan samt intyg från ordinarie arbetsgivare om att arbete skulle ha utförts under den aktuella tiden. Högst 5 dagar per vecka.

Ansökan

Ansökan sker via länk nedan. Uttagsarbetet sker löpande av skolcheferna. Besked om ev. tjänstgöring ges av resp. skolchef eso.

Information

Ta del av nedan information kring tjänstgöringen. Vid frågor kontakta kansliet på kansli@sjovarnskaren.se    

Assisterande instruktör är underställd skolchef och kurschef. Assisterande instruktör är kurschef och instruktörer behjälplig med att ta hand om elevers vardag under kursen.

Nedan följer exempel på uppgifter som tillfaller assisterande instruktörer:

 • Assisterande instruktör är kurschef och instruktörer behjälplig med planering och genomförande av tilldelade ämnen och lektioner.
 • Assisterande instruktör är ej ansvarig för genomförande av lektioner eller moment. Vissa avvikelser kan förekomma.
 • Assisterande instruktör ska vara kurschefen och instruktörer behjälplig med att skapa en god inlärningsmiljö för eleverna i linje med Sjövärnskårens utbildningsbestämmelser, värdegrund och riktlinjer.
 • Assisterande instruktör ska vara skolchefen behjälplig med att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö för instruktörer och assisterande instruktörer i eget kurslag samt skolan överlag.
 • Assisterande instruktör ansvarar för att inneha rätt behörigheter och dokument för sin roll på skolan. Information om vilka behörigheter och dokument som behövs tillhandahålls av skolchefen eller kurschefen. Dessa behörigheter och dokument ska tas med till skolan i fysisk form.
 • Assisterande instruktör ska där det så behövs skriva avvikelser på materiel eller elever. Dessa avvikelser ska skrivas i samråd med kurschefen enligt Sjövärnskårens fastställda dokument och riktlinjer.
 • Beroende på skola och kurs kan tilläggsuppgifter så som ansvar för materiel eller fartyg förekomma. Detta sker i dialog med kurschef alt. skolchefen för respektive skola. Vissa av dessa uppgifter (t.ex. fartygschef eller annan befattning på fartyg) kan innebära tid för utbildning innan skolans start. Vanligtvis under en helg. Under denna tid utgår vanligtvis inte instruktörsarvode. Däremot står Sjövärnskåren för resor, mat och logi.
Ansökningsformulär assistent sommarskola 2024 (#20)