Frivilliga Resursgrupper utgörs av personer från olika frivilligorganisationer. Frivilliga Resursgruppen organiseras av Civilförsvarsförbundet, som också har utbildningsansvaret, och Sveriges Kommuner och Landsting på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Frivilliga Resursgrupper har till uppgift att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka, kris eller naturkatastrof. En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt inträffar, för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information och administration. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för den som är aktiv i Frivilliga Resursgruppen.

Vid större händelser kan frivilliga resursgrupper samordnas på samma sätt som räddningstjänsten. Statens möjlighet att överta ansvar för att leda räddningstjänsten vid större händelser omfattar även de resurser som finns inom frivilliga resursgrupper.