Efter att ha genomfört två sommarskolor hos Sjövärnskåren läser du hemortsutbildning hos din lokala kår löpande under året. Där läser du mot en kustskepparexamen.

Den tredje sommaren är du sedan välkommen till Praktikkursen och den genomförs under 19 dagar  (cirka 10 timmar/dag).

Du behöver inte söka den sommarskolan, men din lokala kår måste ha registrerat din genomförda hemortsutbildning.

Kursen innehåller följande moment:

Övergripande mål

 • Grundlagd färdighet i att framföra sommarskolans större motorbåtar och motorskepp

 • Befäst färdighet i morsesignalering

 • Grundlagd färdighet i signalering med signalflaggor

 • Befäst färdighet om Sjövärnskårens mål

 • Befäst kunskap om olika vägar in i Försvarsmakten

Försvarsinformation

Försvarskunskap

 • Befäst kunskap om försvarets uppbyggnad i stort, marinens personal- och utbildningssystem samt det svenska krishanteringssystemet

 • Befäst kunskap om Sjövärnskårens mål

 • Kunna ingå i grupp och pluton i sluten ordning

Sjukvårdstjänst

 • Kunna utföra livräddande åtgärder enligt principen för LABCDE

Fysisk träning

 • Befäst färdighet i fri orientering

 • Färdighet i FM fysiska standard (FM FysS)

Specialutbildning

Sjösäkerhet

 • Kunskap om funktionerna på ombord förekommande säkerhetsutrustningar

 • Man-över-bord-övningar

 • Åtgärder vid rök ombord

Sjömanskap

 • Färdighet i att framföra sommarskolans motorbåtar under dager/mörker

 • Grundlagd färdighet i maskintjänst

 • Kunskap om förutsättningarna för att kunna bo och verka ombord ett örlogsfartyg

Navigation

 • Befäst färdighet motsvarande motsvarande NFB Kustskepparintyg

 • Kännedom om BryggI M i tillämpliga delar

 • Grundlagd färdighet att tjänstgöra som VO vid gång i lotsled dager

 • Förevisning av mörkernavigering i lotsled med motorskepp

Sambandstjänst

 • Färdighet i att sända och ta emot ljusmorsemeddelanden i 80-takt med signalstrålkastare

 • Färdighet i SRC-radiosignalering (VHF)

 • Grundlagd färdighet i flaggsignalering enl. ISB

 • Kännedom om marin radiotrafik