Sjövärnskårens sommarskolor 2021 påverkas och är beroende av utvecklingen, hanteringen och riktlinjerna för Covid-19 pandemin. Flera olika instanser i samhället har mandat och kan fatta beslut som begränsar eller tvingar oss att ställa in sommarskolorna 2021.

I dagsläget planerar vi för att genomföra sommarskolorna nästan fullt ut, men förändringar kan ske, Sjövärnskåren kommer kontinuerligt uppdatera sin hemsida med information angående hanteringen och planeringen avseende Covid-19 och sommarskolorna.

Närhetsprincipen

Det finns en risk att till sommaren 2021 kommer de av länsstyrelserna finnas en begränsning att resa över landet. Därför prioriterar vi antagningen av elever till sommarskolorna som har en närhet till skolan. Sedan tidigare prioritertar vi även elever till sommaren 2021 som var antagna 2020.

Elever bosatta i andra länder än Sverige: Med risk för att gränser stängs och i kombination med att det kan finnas reserestriktioner i Sverige, kommer vi EJ att ta emot elever 2021 från andra länder än Sverige.

Familjedagar: I dagsläget planerar vi för att EJ genomföra några familjedagar under sommaren 2021.

Hantering av Covid-19 och sommarskolorna

Vi arbetar för närvarande med att se över möjligheterna till att snabbtesta eleverna vid ankomst samt att få respektive elev att skriftligt svara på att man är frisk innan man reser till skolan. Vi kommer även att säkerställa att både instruktörer och elever efterlever alla myndighetskrav avseende spridningsrisker.

Tidsperspektiv, våren 2021

Etapp 1: Januari-april

Vi planerar för att genomföra Sjövärnskårens sommarskolor fullt ut. Elever antagna 2020 har förtur på sommarskolan 2021. Resterande platser fördelas med först-till-kvarnen-principen samt närhetsprincipen.

10 februari – Förfrågan om intresse hos antagna elever 2020 skickas ut.

17 februari – Ansökan till sommarskolorna 2021 öppnar.

1 mars – Anmälan om intresse hos elever antagna 2020 att behålla sin plats på sommarskolorna 2021 stängs.

17 mars – Ansökan till sommarskolorna 2021 stängs.

1 april – Antagning till sommarskolorna 2021 presenteras. 

 Etapp 2: Maj

3 maj – Beslut om sommarskolornas omfattning tas.

Tre huvudalternativ

    1. Full verksamhet dock med antaganingsregler enligt ovan.
    2. 30-50% beläggning av elever baserat på närhetsprincipen.
    3. Ingen verksamhet.

Sjövärnskåren kommer kontinuerligt uppdatera sin hemsida med information angående hanteringen och planeringen avseende Covid-19 och sommarskolorna.

De viktigaste beslutsfattarna i planeringen av Sjövärnskårens sommarskolor 2021

Regeringen: Vi som resten av Sverige lyder under Regeringens beslut och restriktioner. Detta innebär att vi kan bli tvungna att skala ner på verksamhet på grund av restriktioner avseende antalet personer i umgänge samt restriktioner avseende resande i landet. Skulle nedskalning och prioritering krävas kommer vi arbeta efter närhetsprincipen där elever antagna 2020 kommer ha förtur.

Länsstyrelserna: Vi bedriver sommarskola på fyra platser i landet. Länsstyrelsen för respektive berört län kan fatta egna beslut avseende Covid-19 som kan begränsa vår verksamhet.

Försvarsmakten: Vi genomför sommarskola på uppdrag av Försvarsmakten samt med stöd av olika garnisoner beroende på vilken plats i landet skolan utförs på. Försvarsmakten har således rätt att begränsa verksamhet utifrån de beslut och riktlinjer som fattas inom deras organisation. Därutöver har respektive garnisonschef rätt att fatta beslut på de olika platserna utefter direktiv från respektive länsstyrelse. Detta kan leda till olika förutsättningar för genomförande av sommarskolorna beroende geografin.

Vem beslutar vad?

Riksdagen

Beslutar om lagar och budget.

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 och förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19.

Regeringen

Lyder under riksdagen.

Styr och ger i uppdrag till sina relativt självständiga myndigheter att hantera Covid-19.

De som påverkar sommarskolorna mest avseende Covid-19 är lagen (2021:4).

Platser för privata sammankomster

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Sådana föreskrifter får innebära krav på 1. begränsning av antalet deltagare, 2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller 3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om förbud mot sådan användning och upplåtelse som avses i första stycket. Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana serveringsställen som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser

13 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Platser för fritids- eller kulturverksamhet

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritidseller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på 1. begränsning av antalet besökare, 2. begränsning av öppettider, eller 3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas stängda.

Folkhälsomyndigheten

Lyder under regeringen baserat på instruktion och förordningar.

Avseende Covid-19 och sommarskolorna 2021

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tillsynsvägledning som stöd vid tillämpning av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 och förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19.

Nationell tillsynsvägledning

1 § Folkhälsomyndigheten ska ge nationell tillsynsvägledning för den till-syn som länsstyrelsen ska utöva enligt 17 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att för-hindra spridning av sjukdomen Covid-19.

Försvarsmakten

Lyder under regeringen baserat på instruktion och förordningar.

Avseende Covid-19 och sommarskolorna 2021

Vi genomför sommarskola på uppdrag av Försvarsmakten samt med stöd av olika garnisoner beroende på vilken plats i landet skolan utförs på. Försvarsmakten har således rätt att begränsa verksamhet utifrån de beslut och riktlinjer som fattas inom deras organisation. Därutöver har respektive garnisonschef rätt att fatta beslut på de olika platserna utefter direktiv från respektive länsstyrelse. Detta kan leda till olika förutsättningar för genomförande av sommarskolorna beroende geografin.

Länsstyrelser

Lyder under regeringen baserat på instruktioner och förordningar.

Avseende Covid-19 och sommarskolorna 2021

Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

16 § Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda begränsningar som avses i 7–11 §§. Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Kommuner

Lyder under kommunallagen.

Avseende Covid-19 och sommarskolorna 2021

13 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Sjövärnskårernas Riksförbund

Lyder under årsstämman men är avseende Covid-19 direkt underlydande lagar och direktiv från primärt Försvarsmakten och länsstyrelser. Sjövärnskårens Riksförbund kan även sätta upp egna regler så länge de är uppnår de minikrav som ovan regering, myndigheter och kommuner ställer.

Staffan Forssell
Staffan ForssellGeneralsekreterare Sjövärnskårernas riksförbund

Har du frågor eller funderingar angående vår planering och hantering av sommarskolan 2021?

Maila oss på: sommar@sjovarnskaren.se