Efter att ha genomfört tre sommarskolor hos Sjövärnskåren läser du hemortsutbildning hos din lokala kår löpande under året.

Den fjärde sommaren är du sedan välkommen till Ledarkursen och den genomförs under 19 dagar  (cirka 10 timmar/dag).

Kursen innehåller följande moment:

Övergripande mål

 • Grundlagd färdighet i att tjänstgöra som biträdande ungdomsledare i kår/förening samt som biträdande instruktör vid sommarskola

Allmänt

 • Kunskap om Sjövärnskårens etiska regler

 • Kunskap om Sjövärnskårens mål enligt StratP

 • Kunskap och färdighet i ledarskap avseende ungdomsutbildning

 • Kännedom om psykologi och pedagogik i samband med ungdomsutbildning

 • Kännedom om aktuell försvarsdebatt

 • Färdighet att tjänstgöra som biträdande instruktör

 • Färdighet att leda enklare verksamhet i samband med ungdomsutbildning

 • Färdighet i att hålla instruktion/lektion

 • Färdighet i att genomföra enklare uppgifter avseende truppföring

 • Färdighet att under överinseende av officer leda verksamheten i fältbivack

 • Kunskap om förhållandet befäl/underställd personal

Försvarsinformation

Grunder

 • Kursens organisation, ordningsbestämmelser, utrustning, kursplan

 • SVK mål enligt SVK StratP

 • Avslutning, erfarenheter

 • Avslutning, erfarenheter

Försvarskunskap

 • Aktuell försvarsdebatt

 • Aktuella filmer

 • Kännedom om övriga frivilliga försvarsorganisationer

 • Orientering om det svenska krishanteringssystemet

Militärt uppträdande

 • Truppföringens formella grunder, enskild ställning, lystringsgrader, uppställning, samling, rättning, avlämning, marsch, hälsning och anmälan och att ta befälet över grupp eller enskild

Sjukvård

 • Repetition av LABCDE samt brandskador, kylskador samt orientering om CBRN

Förläggnings- och förplägnadstjänst

 • Bivackering med tält: resande och brytande av tältförläggning, eldpostens åliggande, ordnande av förläggning

 • Posttjänst i fält, OBSLÖSA

 • Fältmässig matlagning

 • Naturvård, praktiskt friluftsliv

Fysisk träning

 • Träningsråd för idrott, skador vid träning och tävling

 • Bollsporter och annan idrott

 • Efter instruktion kunna leda fyspass som syftar till träning för att uppfylla FM fysiska standard (FM FysS)

Ledarutbildning

Ledarskap

 • Inlärning och utveckling: studieteknik, inlärning, minne och glömska, motivation, personlighetsutveckling

 • Individuella olikheter: arv, miljö, behov, vilja, konflikter, mental hälsa (stressreaktioner, anpassning)

 • Kommunikation och påverkan

 • Ungdomspsykologi

 • Att leda: ledare, grupp, miljö

 • Chefs ansvar, skyldigheter och rättigheter

 • Gruppdiskussion angående ledarsituationer

 • Gruppdynamik i lokal förening – Hur fungerar kårerna (styrelsen) ur ett

  gruppdynamiskt perspektiv

 • Information om budget

Instruktörstjänst

 • Instruktörens uppträdande och muntliga framställning

 • Undervisningsformer

 • Uppläggning och förberedelser för lektion och övning, målsättning, disposition, detaljplanering, val av hjälpmedel, moment

 • Uppläggning av övningar, genomgångar, övningsändamål, tidsplan, övningsbestämmelser, materiel, fordons- och transportbeställning

 • Handhavande och utnyttjande av undervisningshjälpmedel

 • Praktisk tillämpning som instruktör

 • Lektions- och övningsplanering (inklusive resursplanering)

 • Ledande av lektion och övning