Bli medlem!
Bli medlem!

Hemvärn med marina uppgifter

Hemvärn med marina uppgifter

Är du över 18 år? Älskar du havet och vill göra en insats för Sveriges säkerhet? Då tycker vi verkligen att du ska läsa denna text och söka till hemvärnet med marina uppgifter!

Sjögående enheter i hemvärnet förekommer inom hemvärnsbataljoner med marina uppgifter och hemvärnsbataljoner med kustnära uppgifter. Syftet med dessa bataljoner är att skydda Försvarsmaktens baser, basområden och viktiga anläggningar i kust- och skärgårdsområden. En hemvärnsbataljon med marina uppgifter ska dessutom kunna försvara terrängavsnitt i skärgårdsmiljö. De uppgifter som följer ur hemvärnsbatljonernas specifikation och målsättning kräver speciell förmåga i att uppträda och verka på öar och i skärgårdsmiljö. Denna förmåga utgörs av att hemvärnsbataljon med marina uppgifter har ett båtkompani och en hemvärnsbataljon med kustnära uppgifter har en båtpluton. Båtkompanier och båtplutoner finns längs hela Sveriges kust.

Hemvärnsbåtkompani

Den huvudsakliga uppgiften för ett hemvärnsbåtkompani är att, tillsammans med övriga bataljonen, skydda marint bastjänstområde och dess verksamhet. Skyddet kan t.ex. ske genom bevakning av skyddsobjekt, eskort av sjötransport, som kan vara antingen civil och/eller militär, samt ytövervakning och skydd av farleder. Det senare kan genomföras som skyddsvakt till sjöss. De båtar som båtkompaniet förfogar över är en förutsättning för att kunna lösa dessa uppgifter. Dessa krav möts genom innehav av Stridsbåt 90H (Strb 90H).

I hemvärnsbåtkompani förekommer förutom Strb 90H, Tung trossbåt typ 600, Stridsbåt 90E enkel (StrbE), Gruppbåt (G-båt) och båt övrig. Båt övrig kan vara en inhyrd civil båt, t.ex. från Sjövärnskåren.

Hemvärnsbåtpluton

Den huvudsakliga uppgiften för hemvärnsbåtpluton är att kunna verka som sjötransportresurs för den personal som ingår i bataljonen. Personal ska kunna förflyttas i kust- eller skärgårdsområde så att bataljonens uppgifter kan lösas. Härutöver ska farleder och/eller kustområden kunna övervakas från sjön, och om så är nödvändigt med vapenmakt kunna lösa ställd uppgift.

I hemvärnsbåtpluton förekommer varierande fartygs- och båttyper, dvs. Båt övrig. Det inne- bär tilldelade fartyg och båtar av varierande slag ur Försvarsmakten samt att det kan förekomma inhyrda fartyg och båtar från civil redare (ägare), t.ex. Sjövärnskåren.

Fartyg
Befattningar till sjöss
Befattningar på land
Vanliga frågor
Ansök

Hemvärnet består idag av totalt cirka 25 000 kvinnor och män och utgör en viktig och modern del av Sveriges försvar. Hemvärnet finns över hela Sverige och är uppdelat på 40 bataljoner. De bataljoner som ligger längs Sveriges kust ofta har en båtpluton eller ett båtkompani med marin spetskompetens. En av Sjövärnskårens viktigaste uppgifter är att rekrytera och utbilda till befattningar dessa bataljoner. I hemvärnet med marina uppgifter kommer du att agera i din roll som sjöman. Utbildningarna och kommande övningar präglas av det marina livet, realism, meningsfullhet och kamratskap. Det ställs krav på prestation, men det är även gott om tid för att lära känna varandra och få nya kamrater.

För Sjövärnskårens del innebär detta att vi rekryterar och utbildar till elva fristående båtplutoner (som har ett till några fartyg/båtar) från Norrlandskusten till Uddevalla på Västkusten. Vi rekryterar och utbildar även till vissa befattningar inom de tre större båtkompanierna som finns inom hemvärnet (i Stockholm, Karlskrona och Göteborg).

Fartyg och båtar

De flesta av våra fartyg är stålfartyg i 20-metersklassen som vi har fått överta från marinen, exempelvis bevakningsbåt typ 70, bojbåtar, tunga trossbåtar, bastransportbåtar och 200-båtar. Vissa av våra plutoner hyr även in RIB-båtar vid övningar. I besättning ingår i regel tre personer (besättningsman, maskinman och båtförare).

Bevakningsbåt typ 70

Befattningar till sjöss

De befattningar ombord på våra fartyg som vi rekryterar och utbildar till är:

Besättningsman

Besättningsman

Instegsbefattningen för dig som inte har några högre nautiska behörigheter sedan tidigare. Besättningsmannen arbetar på däck med att förtöja och kasta loss, hålla utkik under gång och hålla kontinuerlig dialog med fartygets båtförare (som är tillika fartygschef).

Besättningsman

Maskinman

Du är ansvarig för våra dieselmotorer i maskinrummet. Du är tekniskt lagd och gillar att mecka med motorer. För att du ska kunna ta denna roll krävs att du har eller utbildar dig via oss till maskinbefäl klass 8 med fartygsförlagd utbildning med fokus på arbete i maskinrummet (M8).

Besättningsman

Båtförare

Du är fartygschef med det övergripande ansvaret ombord samtidigt som du navigerar och manövrerar fartyget. För att du ska kunna ta denna roll krävs att du har eller utbildar dig via oss till fartygsbefäl klass 8 med fartygsförlagd utbildning med fokus på bryggtjänst (N8).

Befattningar på land

De landbaserade befattningar som vi rekryterar och utbildar till är:

Tekniker

Du är expert och den tekniska resursen vid båtplutonens eller båtkompaniets stab. En av dina uppgifter är att åtgärda fel på fartyg i hamn eller att få skjuts ut till sjöss för att hjälpa maskinmannen och övriga besättningen att få fartyget funktionsdugligt igen.

Sjötransportledare

Du sitter i båtkompaniets eller bataljonens stab och är där en marin expert som stödjer chefen med bland annat ordergivning via radio till plutoner och fartyg.

Vanliga frågor om hemvärnet med marina uppgifter

Blir jag anställd av hemvärnet?2020-11-17T19:47:29+01:00

Nej. Att vara hemvärnssoldat är inget heltidsarbete. När du är färdig med din utbildning skriver du ett avtal (så kallat ”frivilligavtal”) med en hemvärnsbataljon. Du utbildar dig (och tjänstgör) vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier. För att få påbörja din utbildning mot en befattning inom hemvärnet. Enligt ditt avtal ska du tjänstgöra mellan 4 och 13 dygn per år, beroende på vilken befattning du har. Om du kommer att tillhöra en fristående båtpluton övar du en gång per år och om du kommer att tillhöra ett av de tre båtkompanierna som finns inom hemvärnet (Berga, Karlskrona och Göteborg) övar du två gånger per år. Du ska även vara beredd att hjälpa till och stödja samhället vid svåra påfrestningar, så kallade skarpa insatser. Vid dessa tillfällen utgår ersättning.

Hur gammal måste jag vara för att gå med i hemvärnet?2020-11-17T19:46:29+01:00

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år.  Du kan vara med i hemvärnet till och med du blir 70 år. I normalfall får du gå med fram till dess att du är 57 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Kan jag få ledigt från mitt arbete för att utbilda mig?2019-09-28T17:16:49+02:00

Det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen men däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. När du är färdigutbildad skriver du ett avtal med hemvärnet och då har du rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om cirka 4-13 dagar per år, beroende på befattning och förbandstillhörighet.

Hur fungerar det med resor, mat och betalning under utbildningen?2019-09-28T17:19:44+02:00

Under utbildningen har du rätt till flera förmåner.

  • Du får mat, boende och i vissa fall även kläder när du går kurs eller är med på övning.
  • Du har rätt till fria resor till och från kursen eller övningen.
  • Du har även rätt till sjukvård från att en resa till övning eller utbildning påbörjas till att den avslutas.

Om du deltar i en utbildning som är längre än två dagar och som syftar till att du ska utbilda dig mot din kommande tänkta befattning inom hemvärnet får du dagpenning. Dagpenningen beräknas med utgångspunkt från så kallad sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Dagpenningen motsvarar 90% av SGI delat med 365 dagar. Ersättningen bestäms av Försäkringskassan och för närvarande är den på maximalt 917 kr/dag och minimalt 130 kr/dag. Vid kortare utbildningar utbetalas en lägre ersättning s.k. ”dagersättning.”

Är jag försäkrad under utbildningen?2019-09-28T17:21:10+02:00

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt tjänstelivgruppförsäkring. Som medlem i en frivillig försvarsorganisation är du också försäkrad. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.

Måste jag gå en grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F) om jag ex. gjort värnplikten 1998?2019-09-28T17:23:08+02:00

Det går inte att ge ett generellt svar. Försvarsmakten gör en bedömning från fall till fall. Viktiga faktorer är vilken grundutbildning du gjort, när, med vilket resultat och inte minst hur du själv bedömer din egen förmåga.

Får jag genomföra utbildningen om jag har en diagnos?2019-09-28T17:29:26+02:00

Det är Försvarsmakten som gör den medicinska bedömningen om vilka sjukdomar eller diagnoser som eventuellt skulle kunna vara ett hinder för en befattning i hemvärnet. Kontakta gärna Försvarsmakten via Försvarsmaktens rekryteringslinje som besvarar alla frågor som gäller rekrytering, telefon 08-514 390 09, e-post rekrytering@mil.se.

Du kan också ställa din fråga till Försvarsmakten via Facebook.

Får jag genomföra utbildningen om jag finns med i belastningsregistret?2019-09-28T17:32:14+02:00

Det är Försvarsmakten som avgör från fall till fall.

Kontakta gärna Försvarsmakten via Försvarsmaktens rekryteringslinje som besvarar alla frågor som gäller rekrytering, telefon 08-514 390 09, e-post rekrytering@mil.se.

Du kan också ställa din fråga till Försvarsmakten via Facebook.

Ansök till hemvärnet med marina uppgifter

Om du är intresserad av att söka till hemvärn med marina uppgifter gör du det via Försvarsmaktens karriärportal Mitt Försvarsmakten. Glöm inte bort att skriva att din ansökan avser båtpluton eller båtkompani så att du hamnar rätt!

Mitt Försvarsmakten
Hemvärn med marina uppgifter
Hemvärnssoldat på bryggan.
SVK 248 under gång.
Tung trossbåt med bandvagn