Året du fyller femton är du välkommen att söka Sjövärnskårens sommarskola.
Första sommaren går du vad vi kallar Grundkursen och den genomförs under 19 dagar  (cirka 10 timmar/dag).

För att vara kvalificerad för att antas måste du:

 • var fullt frisk
 • ha god kondition
 • kunna simma minst 200 meter
 • ha minst E i samtliga kärnämnen i skolan.

Du måste även ha ansökt om att bli medlem i en lokal kår.

Sommarskola hålls på fyra platser i landet och du väljer själv vilken du vill söka. Vid ansökningstillfället kryssar du i ett första-, ett andra- och ett tredjehandsval.

Ansökan till skolan öppnas en gång per år och vi tillämpar först-till-kvarnprincipen i vårt antagningssystem.

Kursen innehåller följande moment:

Övergripande mål

 • Kunna bo, umgås och fungera i grupp

 • Grundlagd färdighet i att framföra sommarskolans rodd- och segelbåtar

 • Grundlagd färdighet i sjömaning

 • Grundlagd färdighet att bo i tält och att tillaga mat i fält

 • Grundlagd färdighet i sambandstjänst

 • Kunna morsealfabetet optiskt

 • Kännedom om Sjövärnskårens mål

 • Kännedom om olika vägar in i Försvarsmakten

Försvarsinformation

Försvarskunskap
 • Kunna tillämpa regler för uppträdande i uniform, hälsning uppställning och formell exercis

 • Kunna klara förläggning i kasern/barack i vad avser hänsynstagande, ordning, hygien och städning

 • Kunskap om marinens gradbeteckningar

 • Kunskap om åtgärder vid brand på sommarskolan

 • Kännedom om försvarets uppbyggnad och uppgifter samt det svenska krishanteringssystemet

 • Kännedom om frivilligrörelsens organisation och uppgifter

 • Kännedom om Sjövärnskårens utbildningssystem

 • Färdighet i att patrullera sommarskolans område, enligt fastställd postinstruktion, i avsikt att främja säkerheten vid skolan

Sjukvårdstjänst

 • Grundlagd färdighet i att ge första hjälpen vid olycksfall

Fysisk träning

 • Livräddningsutbildning/övning skall ingå

 • Introducera Försvarsmaktens fysiska standard (FM FysS) genom praktiska övningar

Specialutbildning

Sjösäkerhet

Fälttjänst
 • Grundlagd färdighet i att klara förläggning och förplägnad under goda fältmässiga förhållanden

 • Kunna klara en lätt orienteringsbana utan tidskrav

Sjömanskap

 • Kunna utföra enklare sjömaningsarbeten

 • Kunna grundläggande knopar

 • Kunna rigga sommarskolans segelbåtar/jollar

 • Kunna hantera roddbåtar

 • Örlogsmässighet och marina traditioner

Navigation

 • Kännedom i navigation

 • Kunna hantera mindre segelbåtar enligt Nämnden för Båtlivsutbildning, NFB, krav för ”Seglarintyg 1”

Sambandstjänst

 • Kunna sända och ta emot korta meddelanden på sambandsmedel för fältbruk

 • Kunna sända och ta emot föreskrivna bokstäver, siffror och särskilda tecken med morsealfabetet utan tidskrav