Kårstämma 2020 i Göteborgs Sjövärnskår och som avser verksamheten 2019

Datum och tid: Onsdagen den 11 mars, kl 1800

Plats: Flottans mäns lokaler, Nya varvet.

Kåren bjuder traditionellt på enklare förtäring.

Utbildningsansvarig från SVK RF Erika Lindström kommer att presentera sig och hålla ett kort föredrag.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Dagordning för kårstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av en justeringsperson tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit behörigen kallad
 6. Upprättande av röstlängd om så behövs
 7. Kårstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet
 10. Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen
 11. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 12. Beslut om budget för nästkommande verksamhetsår
 13. Val för tiden intill nästkommande kårstämma av ordförande, sekreterare och kassör i kåren och kårstyrelsen
 14. Val av halva antalet styrelseledamöter för tiden intill nästkommande kårstämma (två års mandattid). Avgår ledamot under mandattiden ska fyllnadsval ske vi nästkommande stämma
 15. Val av revisorer och en ersättare för tiden till och med nästkommande kårstämma
 16. Val av valberedning och utse sammankallande för tiden till och med nästkommande kårstämma
 17. Ärenden som kårstyrelsen hänskjutit till kårstämman
 18. Ärenden, som medlem minst två veckor före stämman, lämnat till kårstyrelsen för avgörande på kårstämman
 19. Avslutning