Härmed kallas alla medlemmar i Sjövärnskåren Göteborg till årsmöte 2017.

Datum och tid:                               Tisdag 9/3 kl 18.00

Plats:                                             Flottans Män, Nya Varvet

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 26/2.

För ha rösträtt på stämman måste medlemsavgiften vara betald för 2017.

Ingen anmälan behövs men då föreningen traditionellt brukar bjuda på enklare förtäring är det bra om meddelande om deltagande skickas mailvägen till goteborg@sjovarnskaren.se

Välkommen!

Styrelsen

  

Dagordning vid Sjövärnskåren Göteborgs årsmöte 9/3 2016.

1           Val av mötesordförande

2            Val av mötessekreterare

3            Årsmötets behöriga utlysande

4            Fastställande av dagordning

5            Val av två justeringsmän

6            Kårens verksamhetsberättelse

7            Fastställande av resultat- och balansräkning

8            Revisionsberättelsen

9            Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

10         Fastställande av budget för verksamhetsåret 2017

11         Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2018

12         Val av styrelse för verksamhetsåret 2017

13         Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2017

14         Val av valberedning

15         Propositioner från styrelsen

16         Inkomna motioner till årsmötet

17         Övriga frågor

18         Mötets avslutande