Efter att ha genomfört Grundkursen din första sommar hos Sjövärnskåren läser du hemortsutbildning hos din lokala kår löpande under året. Där läser du mot en SRC samt ett förarintyg.

Den andra sommaren är du sedan välkommen till Fortsättningskursen.

Du behöver inte söka den sommarskolan, men din lokala kår måste ha registrerat din genomförda hemortsutbildning.

Kursen innehåller följande moment:

Övergripande mål

 • Befäst färdighet att framföra sommarskolans rodd- och segelbåtar

 • Befäst färdighet i sjömaningsarbeten

 • Befäst färdighet att bo i tältförläggning och att tillaga mat i fält

 • Grundlagd färdighet i morsesignalering

 • Grundlagd färdighet i sambandstjänst (radiotelefoni)

 • Grundlagd färdighet som gast och rorgängare i sommarskolans motorbåtar

 • Kännedom om marinens fartyg och båtar

 • Grundlagd färdighet om Sjövärnskårens mål

 • Kunskap om olika vägar in i Försvarsmakten

Försvarsinformation

Försvarskunskap

 • Information om utbildningsvägar inom Försvarsmakten och Marinen i synnerhet

 • Kunskap om försvarets uppbyggnad i stort, marinens personal och utbildningssystemet

 • Kunna vidta rätta åtgärder vid brand på sommarskola

 • Kunskap om Sjövärnskårens mål och utbildningssystem

Sjukvårdstjänst

 • Befäst färdighet i att kunna ge första hjälpen samt att agera vid olycksfall enligt principen LABCDE

Fysisk träning

 • Livräddningsutbildning/övning skall ingå

 • Genom teoretisk utbildning och praktiska övningar öka förståelsen för Försvarsmaktens fysiska standard (FM FysS)

Specialutbildning

Sjösäkerhet

Fälttjänst

 • Kunskap och förmåga att under ledning kunna genomföra fältmässig förläggning och förplägnad.

 • Grundlagd färdighet i fri orientering

Sjömanskap

 • Befäst färdighet i rodd med valbåt

 • Färdighet att tjänstgöra som gast och styrare vid rodd och segling

 • Färdighet som gast och styrare i motorbåt

Navigation

 • Befäst färdighet i segling med mindre segelbåt enligt Nämnden för Båtlivsutbildning, NFB, krav för ”Seglarintyg 2”

 • Befäst kunskap, teoretiskt och praktiskt, motsvarande NFB förarintyg

Sambandstjänst

 • Utbildning i och avläggande av prov för SRC (VHF)

 • Färdighet att morsesignalera i ”60-takt

 • Befäst färdighet i att sända och ta emot meddelanden på vid sommarskolan förekommande sambandsmedel