Södermanlands sjövärnskår har sitt ursprung i Nyköping-Oxelösunds Frivilliga Motorbåtskår som bildades 1927 av 25 herrar i yngre medelåldern. Det var den sjätte av de frivilliga motorbåtskårerna, av vilka den första bildades i Göteborg 1915. Syftet var att förstärka Sveriges marina försvar. Hösten 1941 inlemmades de frivilliga motorbåtskårerna som en del av Marinen och blev en militär kår med namnet Sjövärnskåren. Under andra världskriget ägnade sig Södermanlands och Östergötlands sjävärnsflottiljer huvudsakligen åt sjöfartskontroll vid inloppet till Oxelösund.

Fram till 1982 var Sjövärnskåren en integrerad del av Marinen med uppgift att vidareutbilda värnpliktigt befäl och bedriva ungdomsverksamhet syftande till att underlätta rekrytering av värnpliktiga till främst Kgl. Flottan. Därefter övergick Sjövärnskåren till att bli en av de frivilliga försvarsorganisationerna, med i huvudsak oförändrade uppgifter.

Idag finns 18 lokala sjövärnskårer organiserade under Sjövärnskårernas Riksförbund. Uppgifterna är nu att:

  • Rekrytera till befattningar i det marina hemvärnet
  • Utbilda personal som skall tjänstgöra i dessa befattningar
  • Bedriva ungdomsverksamhet syftande till rekrytering till marina yrken
  • Ge stöd till samhället vid krissituationer.

Södermanlands Sjövärnskår arbetar med alla dessa uppgifter och ansvarar också för att kårens fartyg, f d bevakningsbåten Gråskär, hålls i ett skick som godkänns av Marinens Fartygsinspektion.

Genom avtal med Försvarsmakten utnyttjas Gråskär av båtplutonen i Södermanlands Hemvärnsbataljon och som utbildningsplattform vid någon av de sommarskolor som ingår i ungdomsverksamheten.

Södermanlands Sjövärnskår har idag knappt 100 aktiva medlemmar, varav ungefär hälften är ungdomar som deltar i den tre-åriga ungdomsutbildningen. Kåren utbildar fartygschefer, maskinister och besättningsmän så att de får de militära behörigheter som krävs för att framföra Gråskär. Kurser för förarintyg, kustskepparintyg och VHF-certifikat genomförs årligen under vinterhalvåret. Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar, men deltagarna måste betala för kurslitteratur och examination.

Medlemsskap i Södermanlands Sjövärnskår kan sökas genom registrering på Riksförbundets hemsida www.sjovarnskaren.se. Medlemsavgiften är 250 kr/år.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.